Bảo lãnh thuế Xuất Nhập Khẩu
Phương thức bảo lãnh:

  •  Bảo lãnh riêng: là việc ABBANK cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho một tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  •  Bảo lãnh chung: là việc ABBANK cam kết bảo lãnh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp số tiền thuế cho từ hai tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trở lên tại một hoặc nhiều Chi cục hải quan. Thời hạn bảo lãnh:

Thời hạn bảo lãnh riêng đối với từng TKHQ: tối đa không vượt quá:

  • 275 ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với trường hợp Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.
  • 60 ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất.
  • 30 ngày kể từ ngày đăng ký TKHQ: đối với Hàng hóa không thuộc hai trường hợp nêu trên.

Thời hạn bảo lãnh chung: Theo đề nghị của khách hàng và không vượt quá thời hạn hiệu lực của hạn mức bảo lãnh Phạm vi bảo lãnh:

  • Bảo lãnh riêng: toàn bộ/một phần số tiền thuế phải nộp theo TKHQvà số tiền phạt chậm nộp (nếu có).
  • Bảo lãnh chung: toàn bộ số tiền thuế phải nộp theo và số tiền phạt chậm nộp (nếu có) của các TKHQ sử dụng Thư bảo lãnh chung.

Biện pháp bảo đảm: Theo quy định của ABBANK từng thời kỳ
Phí bảo lãnh: theo quy định của Ngân hàng từng thời kỳ.
Hình thức phát hành bảo lãnh: Phát hành Thư bảo lãnh riêng hoặc Thư bảo lãnh chung.