SME Top Up 

Mục đích vay:
- Bổ sung vốn kinh doanh.
- Mua sắm tài sản cố định.
- Đầu tư xây dựng và sửa chữa nhà xưởng, văn phòng...

Mức cấp tín dụng - Thời hạn cấp tín dụng - Loại tiền cấp tín dụng:
- Mức cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa 03 tỷ đồng.
- Thời hạn cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, tối đa 36 tháng.
- Loại tiền cấp tín dụng: VNĐ, ngoại tệ.

Phương thức tài trợ – Thời hạn rút vốn vay – Phương thức trả nợ gốc, lãi:
- Phương thức tài trợ: cấp tín dụng hạn mức, cấp tín dụng từng lần.
- Thời hạn rút vốn vay: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được phê duyệt.

- Phương thức trả nợ gốc, lãi:
+ Gốc: hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ theo từng Khế ước nhận nợ.
+ Lãi: hàng tháng trên số dư nợ thực tế tại thời điểm tính lãi.
Lãi suất vay: cạnh tranh, theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.

Điều kiện sử dụng:
Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang có khoản vay được đảm bảo bằng bất động sản/động sản tại ABBANK; và có nhu cầu vay thêm khoản vay không có tài sản bảo đảm để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký:
Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK). Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.