Đặc điểm

  • Loại tiền cho vay/thu nợ: VND
  • Thời hạn cho vay: Thời hạn của hạn mức tối đa 12 tháng
  • TSĐB: Theo quy định hiện hành của ABBANK.

Lãi suất - Phí

  • Lãi suất : Theo lãi suất thấu chi hiện hành.
  • Phí :  Theo quy định từng thời kỳ (nếu có).
Đối tượng:
  • Các khách hàng doanh nghiệp có Tài khoản TGTT tại ABBANK

Hồ sơ yêu cầu

  • Giấy đề nghị cấp HM thấu chi
  • Giấy đề nghị điều chỉnh HM thấu chi
  • Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK.