SME Biz Loan

Mức cấp tín dụng - Thời hạn cấp tín dụng - Loại tiền cấp tín dụng:
- Mức cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng, tối đa 20 tỷ đồng.
- Thời hạn cấp tín dụng: căn cứ vào nhu cầu của khách hàng, tối đa 120 tháng.
- Loại tiền cấp tín dụng: VNĐ, ngoại tệ.

Phương thức tài trợ – Thời hạn rút vốn vay – Phương thức trả nợ gốc, lãi:
- Phương thức tài trợ: cấp tín dụng hạn mức, cấp tín dụng từng lần.
- Thời hạn rút vốn vay: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được phê duyệt.
- Phương thức trả nợ gốc, lãi:
+ Gốc: hàng tháng/hàng quý/cuối kỳ theo từng Khế ước nhận nợ.
+ Lãi: hàng tháng trên số dư nợ thực tế tại thời điểm tính lãi.
Tài sản bảo đảm: Bất động sản. Lãi suất vay, phí: Lãi suất vay, phí hấp dẫn, theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.

Điều kiện sử dụng:
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu được ABBANK cấp tín dụng dựa trên tài sản bảo đảm (cho vay, bảo lãnh, phát hành L/C, chiết khấu, phát hành thẻ tín dụng, cho vay thấu chi) để mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký:
Giấy đề nghị cấp tín dụng (theo mẫu ABBANK). Các hồ sơ khác theo quy định của ABBANK từng thời kỳ.