SME Auto

Mục đích vay:
  • Tài trợ nhu cầu vay vốn để mua xe ô tô để phục vụ nhu cầu đi lại của chính DN, phục vụ nhu câu kình doanh vận tải (bao gồm vận tải hành khách, vận tải hàng hóa).
Mức vay:
  • Tối đa 95% giá trị xe mua Tối đa 100% nhu cầu vốn.
  • Tối đa 5 tỷ đồng.
Tài sản bảo đảm:
  • Chính xe mua được ABBANK tài trợ vốn.
  • Bất động sản theo quy định của ABBANK.
Thời hạn cho vay : Tối đa 7 năm.

Lãi suất – Phí:
  • Lãi suất: Theo biểu lãi suất cho vay của ABBANK từng thời kỳ.
Phí: 
  • Miễn phí trả nợ trước hạn nếu thời gian vay thực tế đạt tối thiểu 50% thời hạn vay theo Giấy nhận nợ nhưng không dưới 04 tháng.
  • Các loại phí khác theo quy định hiện hành của ABBANK ban hành trong từng thời kỳ.