Tài khoản tiền gửi thanh toán
Đối tượng

  • Tất cả các Khách hàng là tổ chức

Đặc điểm

  • Linh hoạt sử dụng dòng tiền nhưng vẫn hưởng được lãi suất không kỳ hạn trên tài khoản.
  • KH có thể tham gia “Dịch vụ kết chuyển số dư tập trung”.
  • Nhận được báo có ngay khi tiền vào tài khoản thông qua Dịch vụ Online Banking, SMS Banking.

Hồ sơ đăng ký

  • Theo quy định của ABBANK ban hành từng thời kỳ.