Tài trợ thương mại

Hiển thị dịch vụ
Sản phẩm UPAS L/C SMEs

Sản phẩm UPAS L/C SMEs

Hình thức đảm bảo thanh toán cho thư tín dụng và được các ngân hàng hàng đầu đảm bảo tài trợ

  • Giảm chi phí tài chính: chi phí tương đương lãi suất vay ngoại tệ
  • Tư vấn và hỗ trợ đàm phán, hoàn toàn miễn phí
  • Nâng cao lợi thế đàm phán với đối tác xuất khẩu
Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ SMEs

Tài trợ VND theo lãi suất ngoại tệ SMEs

Hình thức hỗ trợ tài trợ vốn VND cho doanh nghiệp theo lãi suất ngoại tệ

  • Thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian
  • Giảm chi phí tài chính
  • Lãi suất tương đương vay Ngoại tệ (thấp hơn LS vay VND thông thường)
Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng SMEs

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng SMEs

Hình thức tài trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu

  • Lãi suất vay ưu đãi hơn so với các hình thức vay bổ sung vốn lưu động thông thường
  • Có thể vay không có hoặc chỉ có TSĐB một phần khoản vay
  • Giảm chi phí không đáng có khi bộ chứng từ bị bắt lỗi