Khách hàng xuất trình bộ chứng từ tại ABBANK, lập yêu cầu nhờ thu đúng quy định.
Biểu mẫu áp dụng: Giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu theo mẫu của ABBANK.

ĐIều kiện đăng ký:
Đối tượng là các doanh nghiệp được phép xuất khẩu.

Hồ sơ đăng ký:

Theo quy định hiện hành của ABBANK.