Loại tiền áp dụng: VND.
  • Kỳ hạn áp dụng: Từ 1 tuần đến 36 tháng.
Phương thức lĩnh lãi:
  • Lĩnh lãi cuối kỳ, lãi hàng tháng, lãi hàng quý.
Hình thức gửi:
  • Thông qua TKTT của chính KH.
Hình thức phát hành:
  • Hợp đồng tiền gửi (HĐTG)
Biểu lãi suất tiết kiệm (chèn file)
Quy định tiền gửi tiết kiệm tại ABBANK (Chèn file)