Loại tiền áp dụng: VND.
  • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VND
Kỳ hạn áp dụng: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 24, 36 tháng.

Phương thức lĩnh lãi:
  • Lĩnh lãi cuối kỳ.
  • Lãi suất tăng dần theo số dư tiền gửi và/hoặc kỳ hạn gửi của KH và cố định suốt kỳ hạn gửi.
Biểu lãi suất tiết kiệm (chèn file) Quy định tiền gửi tiết kiệm tại ABBANK