Loại tiền: VND, USD.

  • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 đồng hoặc 50USD.

Kỳ hạn gửi tiền: từ 1 tuần đến 60 tháng.

Hình thức lĩnh lãi:
Lĩnh lãi cuối kỳ:

  • KH lĩnh lãi vào ngày đến hạn.

Lĩnh lãi trước:

  • KH lĩnh lãi ngay sau khi gửi tiền gửi tiết kiệm vào ABBANK.

Lĩnh lãi hàng tháng:

  • KH lĩnh lãi định kỳ hàng tháng theo thỏa thuận với ABBANK.

Lĩnh lãi hàng quý:

  • KH được lĩnh lãi định kỳ hàng quý theo thỏa thuận với ABBANK.

Lĩnh lãi không kỳ hạn:

  • KH được tính lãi vào ngày 25 hàng tháng.
  • KH được rút toàn bộ gốc và lãi tiền gửi tiết kiệm theo yêu cầu mà không cần báo trước vào bất kỳ ngày làm việc nào của ABBANK, nhưng KH không được rút 01 phần.

Biểu lãi suất tiết kiệm (chèn file) Quy định tiền gửi tiết kiệm tại ABBANK (Chèn file)