Loại tiền gửi: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND
Kỳ hạn gửi tiền: từ 1 tuần đến 60 tháng
  • Các loại hình tiền gửi được tham gia:
  • TKTG có kỳ hạn lãi cuối kỳ, lãi hàng quý, lãi hàng tháng, lãi trước.
  • TKTG dành cho KH tuổi 50 trở lên (Tiết kiệm U50 Biểu lãi suất tiết kiệm (chèn file) Quy định tiền gửi tiết kiệm tại ABBANK .
Đối tượng áp dụng:
  • Khách hàng là cá nhân có đăng ký dịch vụ Online Banking của ABBANK

Địa điểm trả gốc và lãi: Tại tất cả các điểm giao dịch của ABBANK trên toàn quốc.