Tài liệu ĐHCĐ ngày 25/04/2019 thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Tài liệu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2018 Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Hỏi ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản về khoản vay nước ngoài 2017 Tài liệu đã được ĐHCĐ thông qua ngày 27/04/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tài liệu đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2016 Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2016 Tài liệu đã được ĐHCĐ ngày 27/4/2015 thông qua Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2015 Tài liệu đã được ĐHCĐ thường niên 2014 thông qua ngày 23/04/2014 Tài liệu họp ĐHCĐ năm 2014 Tài liệu đã được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 28/04/2013 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2011 Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2010 Tài liệu ĐHCĐ bất thường 07/2010