Tài khoản/Kỳ hạn

Lãi suất VND

(%/năm)

Lãi suất USD

(%/năm)

TK TGTT

0,50%

0,00%

1 tuần

0,80%

0,00%

2 tuần

0,80%

0,00%

3 tuần

0,80%

0,00%

1 tháng

4,70%

0,00%

2 tháng

4,70%

0,00%

3 tháng

5,00%

0,00%

6 tháng

5,70%

0,00%

9 tháng

5,70%

0,00%

10 tháng

5,70%

0,00%

11 tháng

5,70%

0,00%

12 tháng

7,00%

0,00%

13 tháng

7,00%

0,00%

15 tháng

7,00%

0,00%

18 tháng

7,00%

0,00%

24 tháng

7,00%

0,00%

36 tháng

7,00%

0,00%