Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn VND: (áp dụng từ 13/05/2020 [VND])

Kỳ hạn

Lĩnh lãi

cuối kỳ

 (%/năm)

Lĩnh lãi

hàng quý

(%/năm)

Lĩnh lãi

hàng tháng

(%/năm)

KKH

0.20

Tuần

1

0.20

2

0.20

3

0.20

Tháng

1

4.25

2

4.25

4.24

3

4.25

4.24

6

6.80

6.74

6.71

9

7.00

6.88

6.84

12

7.60

7.39

7.35

13

7.60

7.35

15

7.70

7.42

7.37

18

7.80

7.44

7.40

24

7.80

7.31

7.27

36

7.80

7.07

7.03