Lãi suất "Tiết kiệm bậc thang" áp dụng từ ngày 13/05/2020

Kỳ hạn

Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Từ 1 triệu đồng đến dưới
100 triệu đồng

Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng

Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng

Từ 3 tỷ đồng

trở lên

1 tháng

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

2 tháng

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

3 tháng

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

5  tháng

4.25

4.25

4.25

4.25

4.25

6 tháng

6.80

6.80

6.80

6.85

6.90

7 tháng

6.80

6.80

6.80

6.85

6.90

9 tháng

7.00

7.00

7.00

7.05

7.10

10 tháng

7.00

7.00

7.00

7.05

7.10

12 tháng

7.60

7.60

7.60

7.65

7.70

18 tháng

7.80

7.80

7.80

7.85

7.90

24 tháng

7.80

7.80

7.80

7.85

7.90

36 tháng

7.80

7.80

7.80

7.85

7.90