Thông báo thay đổi thông tin đầu mối liên hệ Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7

Thông báo thay đổi thông tin đầu mối liên hệ Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7

Nhằm mục đích nâng cao Chất lượng dịch vụ khách hàng, ABBANK trân trọng thông báo việc thay đổi thông tin đầu mối liên hệ Tổng đài Dịch vụ Khách hàng 24/7 như sau:

Từ thời điểm 01/06/2017, ABBANK thay đổi thông tin liên hệ dành cho Khách hàng trên toàn hệ thống ABBANK, cụ thể:

Trong thời gian 01 năm, khi Khách hàng liên hệ vào Tổng đài/email trước đây (1900571581, info@abbank.vn...), cuộc gọi/email của Quý khách sẽ được tự động chuyển về thông tin liên hệ mới như trên.