Liên minh công nghệ số
<h2 class="title">Mạnh mẽ hơn khi đi cùng nhau.</h2> <p class="desc">Hợp tác công nghệ gia tăng hiệu quả.</p> <div class="button-box"><a class="btn btn-primary" href=" https://nhanh.abbank.vn/hop-tac/" title="Bắt đầu">Bắt đầu</a><path d="M6 12L10 8L6 4" stroke="white" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="1.5"></path></div>