Ưu đãi 1

06 tháng đầu: 9%/năm

Trong 12 tháng đầu: 2,5%

Từ tháng 13 đến tháng 36: 2%

Từ tháng 37 trở đi: 0% (miễn phí)