Mục đích vay:
 • Cho vay xây dựng mới/ sửa chữa nhà hoặc cho vay bồi hoàn tiền xây dựng/ sửa chữa nhà. ·
Tài sản đảm bảo:
 • BĐS thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng vay/ bên thứ ba; hoặc; SPHĐV do ABBANK phát hành thuộc sở hữu của KH hoặc bên thứ ba ·
Thời gian vay:
 • Tối đa: 180 tháng.
 • Thời gian ân hạn: Tối đa 12 tháng. ·
Mức cho vay:
 • Tối đa 90% tổng nhu cầu vốn của khách hàng. ·
Nguồn thu nhập:
 • ABBANK chấp nhận các nguồn thu nhập hợp pháp theo quy định pháp luật và ABBANK. ·
Phương thức trả nợ:
 • Gốc trả đều hàng tháng/hàng quý;
 • Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần, hoặc; Số tiền trả nợ bao gồm tổng gốc + lãi hàng tháng trả bằng nhau, lãi tính trên dư nợ giảm dần. ·
 • Lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 9.7%/năm.
Điều kiện sử dụng:
 • Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu ABBANK.
 • Hồ sơ pháp lý của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh tài sản (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ căn nhà, đất dự định xây dựng/sửa chữa, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thi công, …
 • Hồ sơ chứng minh nguồn thu nhập.
 • Hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm.