Tiện ích sản phẩm
 • Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản thanh toán mở tại ABBANK;
 • Khách hàng có thể trả nợ và rút vốn bất kỳ lúc nào;
 • Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền thực tế sử dụng;
 • Thủ tục cấp hạn mức thấu chi đơn giản, nhanh chóng.

Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam;
 • Có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và tại thời điểm kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi;
 • Có hộ khẩu thường trú/ tạm trú dài hạn tại địa bàn nơi có địa điểm kinh doanh của ABBANK.

Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị cấp Hạn mức thấu chi theo mẫu ABBANK.
 • Giấy ủy quyền trích tài khoản theo mẫu ABBANK.
 • Hồ sơ pháp lýcủa khách hàng.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh công việc và nguồn thu nhập.
 • Hồ sơ khác theo yêu cầu của ABBANK (nếu có).

Đặc tính sản phẩm:
Mục đích vay:
 • Tiêu dùng.
Loại tiền vay: VNĐ.

Hình thức cấp thấu chi: 
 • Thấu chi có TSBĐ;
 • Thấu chi không có TSBĐ.
Hạn mức cấp thấu chi:
 • Thấu chi có TSBĐ: tối đa 1 tỷ đồng.
 • Thấu chi không có TSBĐ: tối đa 200 triệu đồng.
Thời gian cho vay: lên đến 12 tháng.

Phương thức trả nợ:
 • Lãi trả hàng tháng hoặc cuối kỳ;
 • Gốc thu ngay khi tài khoản có số dư hoặc vào ngày kết thúc thời hạn của hạn mức thấu chi.