Vay thấu chi ABBANK 2020
Mục đích vay:
 • Tiêu dùng.
Hình thức cấp thấu chi:
 • Thấu chi có TSBĐ
 • Thấu chi không có TSBĐ. 
Hạn mức cấp thấu chi:
 • Thấu chi có TSBĐ: tối đa 1 tỷ đồng.
 • Thấu chi không có TSBĐ: tối đa 200 triệu đồng.
Thời gian cho vay: lên đến 12 tháng.
Phương thức trả nợ:
 • Trả lãi: hàng tháng hoặc cuối kỳ
 • Gốc thu ngay khi tài khoản có số dư hoặc vào ngày kết thúc thời hạn của hạn mức thấu chi.
Điều kiện sử dụng dịch vụ:
 • Cá nhân là người Việt Nam từ 18 tuổi trở lên và kết thúc khoản vay không quá 70 tuổi.
Hồ sơ đăng ký:
 • Giấy đề nghị cấp Hạn mức thấu chi theo mẫu ABBANK.
 • Giấy ủy quyền trích tài khoản theo mẫu ABBANK.
 • Hồ sơ pháp lý của khách hàng. Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh công việc và nguồn thu nhập.
 • Hồ sơ khác theo yêu cầu của ABBANK (nếu có).