SẢN PHẨM CHO VAY THẤU CHI DÀNH CHO KHCN

Tiện ích sản phẩm
 • Khách hàng có thể chi tiêu vượt số dư trên tài khoản thanh toán mở tại ABBANK;
 • Khách hàng có thể trả nợ và rút vốn bất kỳ lúc nào;
 • Khách hàng chỉ trả lãi trên số tiền thực tế sử dụng;
 • Thủ tục cấp hạn mức thấu chi đơn giản, nhanh chóng.

Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam;
 • Có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên và tại thời điểm kết thúc khoản vay không quá 60 tuổi;
 • Có hộ khẩu thường trú/ tạm trú dài hạn tại địa bàn nơi có địa điểm kinh doanh của ABBANK.

Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị cấp Hạn mức thấu chi theo mẫu ABBANK.
 • Giấy ủy quyền trích tài khoản theo mẫu ABBANK.
 • Hồ sơ pháp lýcủa khách hàng.
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu có).
 • Hồ sơ chứng minh công việc và nguồn thu nhập.
 • Hồ sơ khác theo yêu cầu của ABBANK (nếu có).

Đặc tính sản phẩm:
 • Mục đích vay: Tiêu dùng.
 • Loại tiền vay: VNĐ.
 • Hình thức cấp thấu chi: 
  • Thấu chi có TSBĐ;
  • Thấu chi không có TSBĐ.
 • Hạn mức cấp thấu chi:
  • Thấu chi có TSBĐ: tối đa 1 tỷ đồng.
  • Thấu chi không có TSBĐ: tối đa 200 triệu đồng.
 • Thời gian cho vay: lên đến 12 tháng.
 • Phương thức trả nợ:
  • Lãi trả hàng tháng hoặc cuối kỳ;
  • Gốc thu ngay khi tài khoản có số dư hoặc vào ngày kết thúc thời hạn của hạn mức thấu chi.